:: o szkole

[home]
historia
nauczyciele
gospodarstwo
internat
pracownie komputerowe
adres

:: rekrutacja

rekrutacja 2004/2005

:: typy szkół

licea profilowane
technika
szkoły zawodowe

:: galeria

zdjęcia

:: nowa matura

abc nowej matury
część ustna
część pisemna

:: plan lekcji

plan lekcji

Nowa Matura

ABC nowej matury

schemat ogólny nowej matury
schemat szczegółowy nowej matury
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku

O egzaminie maturalnym przeprowadzanym od sesji wiosennej w roku szkolnym 2004/2005

Egzamin maturalny zastąpi dotychczasowy egzamin dojrzałości czyli tzw. starą maturę i wprowadzany będzie od roku 2005 w następujących terminach:
" od sesji wiosennej 2004/2005 dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, dla absolwentów 4-letnich szkół średnich dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę w poprzednich latach oraz absolwentów oddziałów dwujęzycznych liceów ogólnokształcących, realizujących w tych szkołach naukę w klasie wstępnej, którzy będą mogli dokonać wyboru pomiędzy egzaminem dojrzałości (starą maturą) a egzaminem maturalnym (nową maturą),
" od sesji zimowej 2005/2006 dla absolwentów 5-letnich szkół średnich dla młodzieży oraz dla absolwentów oddziałów zbiorczych 4-letnich szkół średnich dla młodzieży,
" od sesji zimowej 2006/2007 dla absolwentów trzyletnich techników i szkół równorzędnych dla młodzieży na podbudowie szkoły zasadniczej,
" od sesji wiosennej 2007/2008 dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich dla dorosłych.
Egzamin maturalny składa się z części ustnej i z części pisemnej.
Egzamin maturalny nie jest egzaminem obowiązkowym, czyli można do niego nie przystąpić.
Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu mogą być zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły.
Certyfikat językowy nie jest podstawą zwolnienia z egzaminu maturalnego z języka obcego.
1. Egzamin maturalny dla absolwentów klas dwujęzycznych z danym językiem jako wykładowym składa się dwóch części:
sprawdzającej wiedzę i umiejętności w zakresie danego języka obcego
sprawdzającej wiedzę i umiejętności w zakresie wybranego przez absolwenta przedmiotu (ta część egzaminu przeprowadzana jest w języku polskim i obcym).
Egzamin maturalny dla osób niesłyszących przeprowadzany jest w oparciu o arkusze egzaminacyjne dostosowane do standardów wymagań egzaminacyjnych dla osób z tego typu dysfunkcją.
Egzamin maturalny dla osób niewidomych przeprowadzany jest w oparciu o zestawy (egzamin ustny) i arkusze egzaminacyjne (egzamin pisemny) dostosowane do możliwości osób z tego typu dysfunkcją.
Egzamin maturalny przeprowadzany jest przez okręgowe komisje egzaminacyjne dwa razy w ciągu roku szkolnego: w sesji zimowej i wiosennej. Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogłasza go na stronie internetowej CKE, nie później niż 4 miesiące przed terminem egzaminu.
Zdający przystępują do egzaminu maturalnego w szkole, którą ukończyli. W sytuacjach szczególnych egzamin maturalny może być przeprowadzony w innej placówce, wskazanej przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną.
Za zorganizowanie i przebieg egzaminu maturalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.
Część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów przeprowadzają przedmiotowe zespoły egzaminacyjne.
W skład przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego wchodzi:
" przewodniczący, będący egzaminatorem okręgowej komisji egzaminacyjnej wpisany do ewidencji,
" co najmniej dwaj nauczyciele danego przedmiotu - jako członkowie - przy czym przynajmniej jeden powinien być zatrudniony w innej szkole lub placówce.
Do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu maturalnego przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu maturalnego w poszczególnych salach oraz przewodniczących tych zespołów. Co najmniej jeden nauczyciel w tym zespole powinien być zatrudniony w innej szkole lub w placówce, wskazanej przez dyrektora komisji okręgowej. W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele danego przedmiotu oraz wychowawcy zdających.
Część ustna egzaminu jest oceniana w szkole przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny.
Część pisemna egzaminu jest oceniana przez egzaminatorów powołanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
Wyniki egzaminu ustnego i pisemnego wyrażone są w skali procentowej.
Wynik części ustnej egzaminu ustalają przedmiotowe zespoły egzaminacyjne, stosując opublikowane w informatorze przedmiotowym kryteria, jednakowe w całym kraju. Wynik ustalony przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny jest ostateczny.
Wynik części pisemnej egzaminu ustala komisja okręgowa na podstawie ocenionych przez egzaminatorów arkuszy egzaminacyjnych. Egzaminatorzy oceniają arkusze według kryteriów jednakowych w całym kraju. Wynik części pisemnej egzaminu maturalnego ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
Aby zdać egzamin maturalny należy uzyskać:
" co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z każdego ze zdawanych przedmiotów obowiązkowych w części ustnej,
" co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania na poziomie podstawowym z każdego z przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe w części pisemnej.
Wyniki egzaminu pisemnego z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie rozszerzonym oraz z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie egzaminu w tej części, ale wyniki z przedmiotów dodatkowych wpisuje się na świadectwie dojrzałości.
Niezdanie egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego w części pisemnej.
Absolwenci, którzy zdadzą egzamin maturalny otrzymają świadectwo dojrzałości.

::strony klas

klasa 2ALZI

::bramki sms

Era Idea Plus

::linki

www.menis.gov.pl
www.szkola.net
google.pl
rozkład PKP
gry online
miniclip
razdwatrzy
shockwave.com
kurnik.pl

::forum

forum